<kbd id='100dc146ce'></kbd><address id='100dc146ce'><style id='100dc146ce'></style></address><button id='100dc146ce'></button>

          Sledování prost?edí v domácnosti i firmě pom??e ?e?it problémy
          Pou?ití Soli radarového systému gest v automatizaci a pr?myslu
          ATOP: Unmanaged pr?myslové switche s PoE a SFP slotem
          V?voj pr?myslové robotizace v roce 2019 a 2020

          Bezdrátové WIFI senzory umo?ňují flexibilně v libovolného prost?edí mě?it okam?ité i dlouhodobé změny teploty, vlhkosti ?i osvětlení. Ty mohou indikovat kvalitu prost?edí, ale také i identifikovat problémy pr?niku vlhkosti, vadné tepelné izolace nebo těsnění.

          Integrovan? radarov? systém Soli pro detekci vyhodnocení nejen gest, ale i v?eobecné mimiky a ?e?i těla je ji? skute?ností, odladěn? a plně funk?ní k implementaci. Mimo plánované pou?ití ve spot?ební elektronice, by mohl b?t velmi u?ite?n? i v oblasti domácí a kancelá?ské automatizace nebo kolaborativních robot?.

          Spole?nost ATOP se zamě?uje na za?ízení pro pr?myslové sítě. Ve svém portfoliu mají 5 a? 7 portové gigabitové switche, které se py?ní certifikáty ATEX zóna 2 a EN50155 / EN50121-4 - ?elezni?ní a tra?ové aplikace. Pro speciální funkce lze pou?ít SFP port a konektory Profinet. K?dispozici je také varianta s?PoE o v?konu?30W na port.

          Star? rok 2019 kon?í a nov? rok 2020 se stává skute?ností. Nicméně oba roky se budou asi velmi podobat v oblasti zájmu o robotizaci pr?myslu. Rok 2019 se toti? v ?R vyzna?oval skute?n?m zv??en?m zájmem v?robních firem o nasazení robot? a kompletních robotick?ch aplikací do jejich provoz?.

          Ruggedcom APE zajistí hostování pr?myslov?ch aplikací kybernetické bezpe?nosti

          Spole?nost Siemens roz?í?ila ?adu produkt? Ruggedcom RX1500 (Multi-Service Platform). Platforma je ur?ena pro hostování pr?myslov?ch softwarov?ch aplikací t?etích stran v extrémně náro?n?ch podmínkách, a to i?v?oblasti kritické infrastruktury

          IO-Link kam se podívá? aneb IO-Linkov? boom

          Z pohledu reklamních prospekt? a marketingové propagace ji? skoro vypadá, ?e pr?myslov? sníma?e bez IO-Link je ji? v propadli?ti dějin. Marketingová invaze leto?ního roku ve znamení v?razu "prediktivní údr?ba" jasně hraje ve prospěch IO-Linku.?

          Integrace: základ ?ídícího systému pro lanovky a ly?a?ské vleky

          Spole?nost Tscharner Technik vybavuje lanovky a ly?a?ské vleky ?ídicími systémy, které obsahují vlastní software a bezpe?nostní prvky Siemens. Ve spojení s?dohledov?m centrem ?AVM Engineering pak zajistí i dálkovou diagnostiku a pomoc.

          Zajímavá aplikace robota: věrně napodobuje rukopis

          V holandském Dordrechtu je robot KUKA KR 16 sou?ástí uměleckého projektu u p?íle?itosti 400. v?ro?í Dordrechtské synody. Robot Bibli v holand?tině pomocí kaligrafického pera.

          TEST - Snadné odesílání alarmov?ch SMS s HWg-SMS-GW3

          Alarmové SMS stále i v době 4G mají svoje místo. Pokud je pot?eba monitorovat jen málo ?asto se vyskytující hlá?ení v místě bez trvalého internetu lze pomocí SMS zpráv stále je?tě u?et?it mnoho peněz za data nebo pau?álně měsí?ně placen? tarif.

          Aditivní v?roba p?ekonává p?eká?ky

          Aditivní v?roba i 3D tisk mají spole?n? základ, stejné technické komplikace i podobně slo?itou cestu do v?roby.

          Multifunk?ní monitorovací relé pro stejnosměrné zátě?e SIRIUS 3UG546

          Kompaktní p?ístroj? pro mě?ení, monitorování a p?enos mě?en?ch hodnot k dal?ímu zpracování. Poskytuje oddělené monitorování spot?eby energie a rekuperace, dále monitorování po?tu provozních hodin a spínacích cykl?.

          TEST - Ovládání a vizualizace zásuvek NETIO p?es Modbus-TCP

          Ovládání a vizualizace dálkově ovládan?ch zásuvek prost?ednictvím protokolu Modbus-TCP je velmi jednoduché na zprovoznění a dovoluje prakticky kompletní ovládání i zobrazení za?ízení NETIO namě?en?ch hodnot na libovolném za?ízení typu PC, PLC ?i HMI. Zde je praktická ukázka.

          Amazon Web Services v pr?myslu

          Specializované slu?by jako Amazon IoT Core a Amazon FreeRTOS zjednodu?ují implementaci p?ipojení ke cloudu do koncov?ch za?ízení. Tím se tyto za?ízení stávají prost?edníky mezi cloudem a pr?myslov?mi procesy.

          Stránky